Emeklilik Koşulları

Emeklilik koşulları kişiye göre hesaplanmaktadır. Benzer gibi görünse de, hizmet başlangıç tarihinizden, kaç yaşında ilk sigortalılık girişiniz olduğuna kadar birçok farklı değişkene bağlıdır. Danışmanlık ofisimizde size ait bireysel bilgiler üzerinden kesin hesaplamalar yaparak emeklilik koşullarınızı size iletiyoruz.

Yaşlılık Aylığı

Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.
* 4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar
* 4/b Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarları
*4/c Kamu Görevlileri

Maluliyet Aylığı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü, kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Ölüm Aylığı

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

* İş Kazası
İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.
*Meslek Hastalığı
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.
*Kısa Vadeli Sigorta Kolları

Hastalık ve Analık Halleri

* Hastalık Hali:
4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıkları, hastalık halidir.
* Analık Hali:
4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;
> doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
> çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık
süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

İsteğe Bağlı Sigortalılık

* Ekim 2008 Öncesi İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar
*Ekim 2008 Sonrası İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

Primsiz Aylıklar

* Er Ve Erbaşların Vazife Malullüğü
* Güvenlik Korucularının Görevlerinin Neden ve Etkisi ile Yaralanmaları veya Vefatları Halinde Bağlanacak Aylıklar
* Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması
* 5233 Sayılı Kanun Kapsamında Terör ve Terörle Mücadeleden Zarar Gören Sivillere Aylık Bağlanması
* İstiklal, Kore ve Kıbrıs Gazilerine Aylık Bağlanması
* Menfaat Gözetmeksizin Ülkeye Hizmet Edenlere Aylık Bağlanması
* Sporcu Şeref Aylığı
* TBMM I. Dönem Milletvekillerine Aylık Bağlanması
* Evlenme İkramiyesi
Ölüm Yardımı

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ): Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.
Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

Kadın Sigortalıların Hakları

* Emzirme Ödeneği
* Evlenme Ödeneği
* Başkasının Bakımına Muhtaç Derecede Ağır Engelli Çocuğu Bulunan
Kadın Sigortalılar
* Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenmesi
* Doğum Borçlanması

Yurtdışı İşlemler

* Yurtdışı Aylık İşlemleri
* Yurtdışı Sağlık İşlemleri
* Almanya Prim İadesi
İsviçre Prim İadesi